הוספת חוות דעת - כיריים חשמליות 11.2 Rotel

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת