הוספת חוות דעת - 57159 Intex אינטקס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת