הוספת חוות דעת - 57422 Intex אינטקס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת