הוספת חוות דעת - טוסטר קופץ 863G UNITED

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת