הוספת חוות דעת - 90627 CITYSPORT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת