הוספת חוות דעת - קוצץ אף אוזן 909 UNIVERSE

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת