הוספת חוות דעת - מצלמה לרכב 970 Discovery

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת