הוספת חוות דעת - ‏רמקול נייד AKAI AK8518

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת