הוספת חוות דעת - ‏גיטרה אקוסטית Alvarez AD70CE

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת