הוספת חוות דעת - ‏גיטרה אקוסטית Alvarez RF26CE

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת