הוספת חוות דעת - שעון יד אנלוגי 3034 Adi

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת