הוספת חוות דעת - ‏קומקום Ariete Vintage 2869

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת