הוספת חוות דעת - ‏קומקום Ariete Vintage 2877

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת