הוספת חוות דעת - סורק Avision AV610c2

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת