הוספת חוות דעת - ‏מפוח ayas OBRA-200-4k-M

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת