הוספת חוות דעת - BAGA33709 CITYSPORT

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת