הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Bayer BA644 ‏6 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת