הוספת חוות דעת - מקפיא פתח עליון 675 ליטר BAYERE UDD600

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת