הוספת חוות דעת - מקרן BenQ MH733 בנקיו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת