הוספת חוות דעת - מקרן BenQ MS531 SD בנקיו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת