הוספת חוות דעת - ‏טיולון Billy טיולון Easy Baby

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת