הוספת חוות דעת - ‏קומקום Bosch TWK6A017 בוש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת