הוספת חוות דעת - Breeze BR2549-012 Hoover הובר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת