הוספת חוות דעת - ‏עגלה Bumbleride Connect

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת