הוספת חוות דעת - ‏אביזרים Cam Linea classy

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת