הוספת חוות דעת - Cisco 7861 סיסקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת