הוספת חוות דעת - ‏ראוטר Cisco ISR4331 סיסקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת