הוספת חוות דעת - ‏ראוטר Cisco RV340K9G5 סיסקו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת