הוספת חוות דעת - מכשיר קשר Cobra AM1035

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת