הוספת חוות דעת - קולט אדים Bosch DWA095551

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת