הוספת חוות דעת - ‏תנור בנוי Constructa CF2M51050Y

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת