הוספת חוות דעת - ‏בוסטר Cosco Finale 2-in-1 בוסטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת