הוספת חוות דעת - CS 225C II Boston

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת