הוספת חוות דעת - רחפן Dji Inspire 2

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת