הוספת חוות דעת - רחפן Dji Phantom 4 Advanced

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת