הוספת חוות דעת - רחפן Dji Spark Fly More Combo

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת