הוספת חוות דעת - שלט לרחפן DJI Tello Gamesir T1d Controller

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת