הוספת חוות דעת - מקדחה/מברגה DA392DWD מקדחה/מברגה זויתית 9.6 Makita

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת