הוספת חוות דעת - תוף סנר Ludwig LC354SN

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת