הוספת חוות דעת - ‏טיולון Easy Baby Bobo design

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת