הוספת חוות דעת - מקרר Electra EL9653 אלקטרה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת