הוספת חוות דעת - מקרן Epson EB980W אפסון

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת