הוספת חוות דעת - מנשא תינוק Ergo Aura Baby Wrap

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת