הוספת חוות דעת - מסך מחשב EV3285‏ Eizo

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת