הוספת חוות דעת - אופני כושר Vo2 Apple 85

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת