הוספת חוות דעת - מקרר Fisher & Paykel E522B R X FD U

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת