הוספת חוות דעת - טאבלט Google Pixel Slate ChromeOS

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת