הוספת חוות דעת - GPDRAK12 GP

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת