הוספת חוות דעת - ‏קומקום חשמלי Graetz JK9943

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת