הוספת חוות דעת - HDMI CABLE5503-3 Nedis

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת